Bekering

Handelingen 26:20,

 ..maar ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw 3340 zich zouden bekeren 1994 tot God en werken doen, met hun berouw 3341  in overeenstemming.

3340 metano’eo, ww = meestal vertaald met (zich) bekeren, hier vertaald met berouw hebben

3341 me’tanoia, zn vr = meestal vertaald met bekering, hier vertaald met berouw

1994 epi’strepho, ww = vertaald met bekeren

1995 epistro’phe, zn vr = vertaald met bekering

Er worden in het nieuwe testament twee termen gebruikt, die worden vertaalt met bekering (zn) of je bekeren (ww). Het meest wordt in het nieuwe testament het Griekse woord “metanoia” gebruikt, het betekent zoveel als ’tot andere gedachten komen’ met als gevolg je ergens vanaf keren. Minder vaak wordt gerefereerd aan de term “epistrophe”. Dit heeft meer de lading van je omkeren in de richting van, je vind het steeds in combinatie met het woord “tot”. De oproep om ons te bekeren zo als Jezus het in de mond neemt is over het algemeen de term “metanoia”. De eerste keer is in Mattheus 4: 17

Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: “Bekeert u 3340 , want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen”.

Bekering wordt gegeven als belangrijkste voorwaarde om deel te krijgen aan het heil wat ons wordt aangereikt in de bijbel. Het wordt direct in verband gebracht met het komende Koninkrijk der hemelen of Koninkrijk van God. Het koninkrijk staat voor het nieuwe leven in Christus wat ons ten deel  valt als wij gehoorzaam ons onderwerpen aan deze nieuwe Koning, Jezus Christus. Het gevolg is vergeving van zonden en nieuw leven, maar ook wedergeboren worden, een nieuwe schepping zijn. Bij de eerste preek van Petrus in Handelingen 2 wordt het in combinatie gegeven met de doop in de Naam van de Jezus Christus.

Lukas 24:47

 …en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering <3341> tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem.

Handelingen 2:38

En Petrus antwoordde hun: Bekeert u <3340> en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Bekering, waarvan dan?

Waar moet ik mij dan van bekeren? De bijbel geeft ons een aantal zaken. We moeten ons bekeren van zonde, van ongehoorzaamheid en van dode werken (Hebreeën 6:1).

  • Zonde heeft te maken met dingen, die we doen, die niet in overeenstemming, maar in tegenspraak zijn met Gods bedoeling en Zijn wil of wet. (1 Johannes 3:4, ‘…zonde is wetteloosheid)
  • Ongehoorzaamheid is het nalaten van dingen die uitdrukkelijk door God geboden zijn. (Mattheus 7:24)
  • Dode werken doen we, als we zaken doen die niet in opdracht van God zijn, waar alleen wat wijzelf willen aan de orde is, hierbij geen rekening houdend met God en Zijn gebod.

Wie moet zich bekeren?

Iedereen!!! Allemaal!!!

In Romeinen 3: 23  geeft Paulus aan dat iedereen zondigt.

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

Dit geldt dus niet alleen voor mensen die in allerhande ‘shit’ terecht gekomen zijn, zoals alcohol, drugs en prostitutie, maar in het bijzonder ook voor mensen die in een soort eigenmachtige godsdienstigheid terecht zijn gekomen,  ‘zogenaamd vrome mensen’ dus.

Een grote strijd was er steeds tussen Jezus en de Farizeeën, en tussen de Gemeente van Jezus Christus met het evangelie en orthodoxe Joden met hun aandringen op de besnijdenis en het houden van de wet.

  • De strijd, die er was tussen Jezus en de Farizeeën en Schriftgeleerden, vindt je breed uitgemeten in de evangeliën.
  • De strijd van de jonge gemeente met de Joodse cultuur komt uitgebreid aan de orde in de brief van Paulus aan de Galaten. Ook in de brief aan de Romeinen en de brief aan de Colossenzen, vind je teksten die op deze strijd wijzen.

De oproep van Jezus om ons te bekeren is dus van toepassing op iedereen.

Kenmerk van bekering

Bekering is niet iets wat alleen van binnen plaats vindt, maar ook iets wat meetbaar is in veranderd gedrag. Dieven stoppen met stelen, alcoholisten stoppen met drinken, gierige mensen worden vrijgevig. Wat misschien wel het moeilijks is, dat vrome mensen echt gaan worden in eenvoudige praktische gehoorzaamheid aan God in zaken die er toe doen, door vooral de naaste lief te gaan hebben. Dit laatste vinden we vooral in de zorg voor weduwen en wezen, de zorg voor de armen in de wereld.

Resultaat van bekering

Het resultaat van authentieke bekering is dus een veranderd leven, zichtbaar wordend in veranderend gedrag.

Jakobus 1:27

Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.

(lees m.b.t. bovenstaande ook het artikel over de kenmerken van nieuwe geboorte, een vertaling van een preek van John Wesley)